TOP COMMENT
Để viết một bức thư sử dụng in đậm <strong> </ strong> hoặc <b> </ b>.
Để viết chữ in nghiêng sử dụng <em> </ em> hoặc <i> </ i>.
Để viết một sử dụng gạch dưới thư <u> </ u>.
EmoticonEmoticon